Help-Hilfe zur Selbsthilfe e.V. je nemačka nevladina humanitarna organizacija registrovana u sudu u Bonu  jula 1981. godine. Na samom početku rata u Avganistanu, i time prouzrokovane izbegličke krize, poslanici svih političkih partija koje čine Nemački Parlament i drugi istaknuti pojedinci osnovali su Help. Obezbedivši humanitarnu pomoć za izbeglice iz Avganistana koje su prebegle u Pakistan, Help je proširio svoj humanitarni rad i na brojne druge zemlje. Organizacija Help pomoć dodeljuje isključivo na osnovu realnih potreba bez obzira na rasu, poreklo ili nacionalnost korisnika.

Help danas

Help je danas aktivan širom sveta, kako u projektima hitne pomoći u kriznim situacijama, tako i  u projektima rehabilitacije i razvoja. Gde god je to moguće nastojimo da povežemo pomoć i samopomoć. Jedan od osnovnih ciljeva Help-a je da podstiče zajednice pogođene katastrofama i siromaštvom u naporima da  sopstvenim snagama  poboljšaju uslove u kojima žive. Zbog toga se uvek ostvaruje bliska saradnja i pruža puna podrška lokalnim partnerima i nevladinim organizacijama jer oni najbolje poznaju uslove života, kulturu i potrebe lokalnog stanovništva. Help svojim projektima ne zadovoljava samo neposredne humanitarne potrebe već se i bori protiv uzroka koji su doveli do humanitarnih katastrofa, na taj način težeći trajnim rešenjima. Da bi pružena pomoć bila što efektnija, u realizaciji projekata uvek se čine maksimalni napori u ostvarivanju koordinacije i saradnje sa svim relevantnim domaćim i međunarodnim organizacijama i  institucijama.

Help misija u Republici Srbiji

Help je prisutan u Srbiji od novembra 1999 obezbeđujući socijalno-ekonomsku pomoć za ugroženo stanovništvo-izbegla lica, interno raseljena lica i romsko stanovništvo.

Glavni projekti koje Help sprovodi u Srbiji fokusiraju se na sledeće sektore:

 • programi socio-ekonomske podrške i razvoj mikro-preduzeća putem podrške dohodovnim aktivnostima
 • podrška zatvaranju kolektivnih centara putem obezbeđivanja alternativnog smeštaja
 • obuke i podrška započinjanju samostalnog biznisa
 • projekti izgradnje i obnove
 • projekti humanitarne pomoći: distribucija hrane, higijenskih artikala i ogrevnog drveta

Svojim aktivnostima Help podržava sprovođenje nekoliko nacionalnih strategija: Strategiju smanjenja siromaštva, Nacionalnu strategiju za rešavanje problema izbeglih i interno raseljenih lica, Strategiju za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva u Republici Srbiji od 2003. do 2008. Štaviše, aktivnosti Help-a u Srbiji doprinose ostvarenjima milenijumskih razvojnih ciljeva.

Primeri projekata u svetu:

 • Rehabilitacioni i programi rekonstrukcije vezani za zdravstveni sektor, stanovanje, vodovod i kanalizaciju  i infrastrukturu u Avganistanu, Bosni i Hercegovini, Indiji, Iranu, Iraku, Čečeniji i Srbiji i Crnoj Gori
 • Rekonstrukcija škola i obdaništa u Avganistanu, Bosni i Hercegovini i Srbiji i Crnoj Gori
 • Deminiranje i razvijanje svesti o opasnostima od mina u Avganistanu, Bosni i Hercegovini, Čadu i Iraku
 • Hitna pomoć za izbeglice i privremeno raseljena lica u konfliktu u Čečeniji i Iraku
 • Hitna pomoć žrtvama zemljotresa u Salvadoru, Indiji i Iranu
 • Organizovanje pokretnih bolnica za pružanje osnovne zdravstvene pomoći za seosko stanovništvo pogođeno zemljotresima u području Gujarata/Indija.
 • Rekonstrukcije škola, dobrovoljne obuke i uspostavljanje sistema mikro kredita u mestu Sayla/Indija
 • Programi samofinansiranja i stambenog zbrinjavanja-rekonstrukcija privatnih kuća i kolektivnih centara u Crnoj Gori
 • pomoć u hrani, distribucija semena za sadnju i medicinska pomoć Zimbabveu.

Finansiranje

U realizaciji projekata i programa Help se oslanja na javne donacije. Sa druge strane, veoma bitan vid finansiranja su i vladina i evropska novčana sredstva kao i sredstva od strane trećih lica. Neki od najvažnijih donatora su:

 • Nemačko Ministarstvo inostranih poslova
 • Nemačko Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj
 • Humanitarni biro Evropske komisije (ECHO)
 • Evropska agencija za rekonstrukciju
 • Drugi generalni direktorati Evropske komisije
 • Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR)
 • Holandska vlada
 • Britanska vlada
 • Caritas – Austrija
 • Franciscans Congregation Cologne
 • Švajcarska direkcija za razvoj i saradnju (SDC)

Finansijska kontrola

U skladu sa pravnim statusom Help-a, postoji obaveza podvrgavanja finansijskoj reviziji jednom godišnje koju sprovode nezavisni spoljni kontrolori. Kao član Nemačke asocijacije za prikupljanje donacija, Help dobrovoljno podleže godišnjoj finasijskoj kontroli koju sprovodi Centralni federalni institut za socijalna pitanja (DZI) u Berlinu, a zasniva se na transparentnosti finansijske uprave i korišćenju namenskih sredstava. Svake godine se dodeljuje i izdaje priznati sertifikat koji potvrđuje pouzdanost organizacije.

Članovi odbora Help-a:

Izvršni direktorr:  Karin Settele

Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V.
Reuterstr. 159, D-53113 Bonn, Germany
Tel./Fax: +49 (0) 228 915 29-0, +49 (0) 228 915 29-99
Email: info@help-ev.de

Posetite naše web stranice:

Help e.V. http://www.help-ev.de
Help Serbia http://www.help-serbia.org.rs
surf&Help http://www.magicspeed.de
shop&Help http://www.planethelp.de