U skladu sa misijom organizacije Help-Hilfe zur Selbsthilfe e.V. koja se zasniva na osnovnom principu sadržanom u nazivu organizacije pomoć za samopomoć, Help svojim programima pruža podršku odgovarajući na potrebe marginalizovanih grupa stanovništva, socijalno ugroženih pojedinaca kojima je onemogućen pristup postojećim ekonomskim i društvenim strukturama.

Od 1999. do 2013. Help je realizovao više od sto projekata finansiranih od strane međunarodne donatorske zajednice, kojoj su se vremenom pridruživale i lokalne samouprave sufinansirajući razvojne projekte usmerene na smanjenje siromaštva i obezbeđivanje trajnih stambenih rešenja za izbegla, raseljena i socijalno ugrožena lica.

Osnova Help-ovih dohodovnih projekata je taj princip samopomoći kako bi se ljudima omogućilo samozapošljavanje kroz grantove u opremi za započinjanje malih biznisa. Help je ovakvim projektima samozapošljavanja u Srbiji od 2002. godine podržao grantovima u opremi, više od 4400 start-up biznisa.

Komponentu obezbeđivanja smeštaja Help sprovodi u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije Republike Srbije. Poboljšanjem životnih uslova izbeglih, interno raseljenih, kao i najugroženijeg lokalnog stanovništva, ova komponenta, kroz koju je do sada obezbeđen smeštaj za gotovo 500 porodica, usmerena je na ostvarivanje održive integracije izbeglih i interno raseljenih lica.

Ovaj deo programa se većim delom finansira iz fondova EU preko Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji.

Polovinu realizovanih projekata je finansirala Nemačka vlada.