Period: februar 2014 – u toku

Donator: Evropska unija, IPA 2012, sufinansira Fondacija Caritas Luxembourg

Budžet: 2.795.265,86 EUR

Region: Republika Srbija, Beograd, Sjenica, Ub, Vranje

Ciljna grupa: interno raseljena lica, socijalno ugroženo lokalno stanovništvo

Ciljevi:

Opšti cilj projekta je integracija prisilnih migranata koji su odlučili da ostanu u Srbiji putem obezbeđivanja odgovarajućih životnih uslova.

Posebni ciljevi su podrška zatvaranju preostalih kolektivnih centara obezbeđivanjem odgovarajućeg stambenog rešenja i poboljšanju životnih uslova najugroženijih izbeglih i interno raseljenih lica.

Opis:

U saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije Republike Srbije  Help realizuje aktivnosti na obezbeđivanju stambenih rešenja za korisnike kolektivnih centara (formalnih i neformalnih) u Beogradu, Sjenici, Ubu i Vranju za ukupno 118 izbegličkih, interno raseljenih i domicilnih porodica.

Ovaj projekat je deo šireg programa podrške Evropske unije poboljšanju uslova života prisilnih migranata – „Za bolji život“ ukupne vrednosti 14,2 miliona evra.

Projekat „Za bolji život“ je u skladu sa važećom državnom politikom prema izbeglicama, interno raseljenim licima i povratnicima i u potpunosti reflektuje suštinski princip – podršku integraciji prisilnih migranata koji su odabrali da ostanu u Srbiji, kao i onima koji su odlučili da se vrate na Kosovo.